Условия за ползване

Въведение

Всяко лице, наричано „потребител“ получило и осъществило достъп до уеб сайт с адрес http://www.betp.bg, наричан по-нататък „сайт“, и до информацията и услугите в него, които предлага „Българска енергийна търговска платформа“ АД (БЕТП), се съгласява и приема да спазва настоящите Общи условия за ползване. Тези условия имат характер на споразумение между БЕТП АД и потребителите. Чрез използване на сайта или неговите услуги потребителите потвърждават, че са прочели правилата и са съгласни с всички Общи условия. В случай, че потребителите не са съгласни с Общите условията, то не следва да използват или достъпват сайта и/или неговите услуги. Споразумението е в сила до момента на прекратяването му.

 

Общи условия за ползване

1. Права и задължения:

Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – БЕТП АД или трета страна.

Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за  услугите, предлагани от БЕТП АД, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в сайта.

Потребителят няма право да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от БЕТП АД. 

Потребителят няма право да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

БЕТП АД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието на сайта или части от него, като променя, добавя, изтрива информация, свързана със сайта, евентуално  да коригира грешки, неточности и пропуски по всяко време, без предварително уведомление. Използването на сайта, след извършването на  промени в Условията за ползване, ще се счита за съгласие от страна на потребителите с тези променени.

2. Прекратяване на използването

БЕТП АД може да прекрати или спре използването от потребителите на сайта, предоставяните услуги и съдържанието по всяко време и по свое усмотрение, дори и ако достъпът и използването продължат да са разрешени за други. При спиране или прекратяване на ползването на сайта потребителите трябва да преустановят използването на сайта, и да унищожат всички направени копия на която и да е част от съдържанието. БЕТП АД не носи отговорност пред потребителите или която и да е трета страна за прекратяване или спиране на достъпа до сайта, услугите и съдържанието му.

3. Ограничаване на отговорността

БЕТП АД е предприело всички необходими мерки относно достоверността, истинността и пълнотата на информацията в сайта, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки посоченото БЕТП АД не поема никакви гаранции във връзка с точността и пълнотата на съдържанието в сайта. Пълното съдържание на сайта се предоставя „такова, каквото е“.

Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.

БЕТП АД, нейните служители, директори, доставчици или други трети лица, БЕТП АД не носят отговорност за каквито и да са щети (включително, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от Доставчика усилия) или на други сайтове, към които този сайт препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато Доставчикът е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети. Извън посоченото отговорността на БЕТП АД се ограничава до максимално допустимата степен, предвидена в българското законодателство.

Разходите и отговорността във връзка с ползването на сайта, включително но не само такси за доставка и осигуряване на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет, сервиз и други се поемат от потребителя. БЕТП АД не дължи на потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на сайта, като дружеството, представляващите го и служителите не носят отговорност по евентуални искове за претърпени вреди.

4. Препратки към други сайтове

Възможно е в сайта да има хипервръзки към уеб сайтове, които са предоставени само за улеснение на потребителите и са собственост на трети страни и БЕТП АД не носи отговорност за тях.

Използвайки препратките, потребителят е наясно, че напуска този сайт и в посочения случай БЕТП АД не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. БЕТП АД не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на потребителя. 

Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст, като не трябва да имат съдържание, което противоречи на закона или съдържа клевета, има дискредитиращо, нецензурно, заплашително съдържание или представлява посегателство върху лични или обществени права или е неподходящо по какъвто и да е начин за публикуване.

БЕТП АД има право по всяко време да премахне всяка информация, изпратена от потребител. По отношение на материалите, предоставени от потребител, във връзка с които са предявени претенции срещу предоставилия ги потребител, БЕТП АД е освободено от отговорност. 

5. Авторско право

Авторските права относно дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са собственост на БЕТП АД, което притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

Всички права върху материали, текстове, публикации и приложения на сайта са собственост на БЕТП АД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всички изображения, документи и приложения, както и всички други материали на сайта са притежание на БЕТП АД или по отношение на тях са предоставени необходимите разрешения за тяхното публикуване и разпространяване. 

Този сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

6. Поверителност

БЕТП АД гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. БЕТП АД няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

БЕТП АД не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

Информацията, предоставяна от потребителя при посещението на този сайт, се използва за предоставяне на услуги, отговаряне на запитвания, подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. 

7. Цялостност на споразумението

Настоящите Общи условия представляват пълното Споразумение между БЕТП АД и потребителя и относно използването на сайта и предоставяните чрез сайта услуги и отменят всички предварителни обсъждания и последващи споразумения, засягащи неговия предмет.

 

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази политика, моля свържете се с нас на: office@betp.bg

 

Настоящото Споразумение е в сила от 12.04.2021 г.