Индекси

БЕТП АД формира индекси, които отразяват нивото на цените по търгуваните на пазара на БЕТП продукти:

  • Средно претеглена цена (Volume Weighted Average Price) – VWAP 

Индексът се образува от общата стойност на всяка сделка, претеглена към общия обем на търговия. VWAP се формира за стандартизираните продукти на Spot и Forward сегментите на пазара на БЕТП.

  • Референтна цена (Reference price) – RP

Индексът се образува съгласно Методология за формиране на Референтна цена на БЕТП АД, в съответствие с Процедура за формиране на Референтна цена на БЕТП АД. RP се формира за стандартизираните продукти на Spot сегмента на пазара на БЕТП, за всеки газов ден.

  • Среднопретеглена цена за доставка през календарен месец – BETPDMI 

Индексът се образува от среднопретеглената цена на всички сделки с период на доставка през всеки календарен месец, независимо от датата на сключването им. BETPDMI се формира общо за всички продукти на Spot и Forward сегментите на пазара на БЕТП и се публикува на първия работен ден, следващ изминалия календарен месец.