Седмица

Обобщени данни за пазара на БЕТП за продукт „Седмица“, в табличен и графичен вид.

Период на доставка Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)