Други административни услуги

БЕТП АД предлага допълнителни услуги, свързани с основната си дейност,  включително административни услуги по отношение на експертно – консултантско, техническо и информационно осигуряване на борсовата търговия с природен газ и заинтересованите от нея лица, както и за предоставяне на данни относно търговията на пазара на БЕПТ и др.

За административните услуги, извършени от БЕТП АД се дължат такси, съгласно Тарифа за таксите на БЕТП АД, в съответствие с предоставената услуга.