Клиринг и сетълмент

Членовете на пазара на БЕТП задължително и по всяко време трябва да прилагат и спазват Правилата за работа на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД.

До въвеждане на клирингова услуга се прилагат Правила за обезпечение на търговията на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД (Правила за обезпечение).

За получаване на предварителна информация относно очаквания размер на изискуемото обезпечение, БЕТП АД е разработило модел за изчисление на обезпечение – Collateral Calculator.