Търгове

БЕТП АД предлага възможност на членовете на пазара на БЕТП да възложат на БЕТП АД организирането и провеждането на търг с параметри, зададени от съответния член, чрез подаване на заявление до БЕТП АД, съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ на БЕТП АД.

За иницииране на търг членът на пазара на БЕТП дължи такса, съгласно Тарифа за таксите на БЕТП АД.