Отчитане на данни по REMIT

БЕТП АД следи за стриктното спазване на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар за търговия на едро с енергия (REMIT), с цел ограничаване търговия с вътрешна информация и пазарна манипулация.

Сделките, сключени на пазара на БЕТП подлежат на докладване към Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER). Във връзка със задълженията на търгуващите с природен газ (членовете на пазара на БЕТП) по член 8, параграф 1 от REMIT и съгласно  член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1348/2014 за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT IR), БЕТП АД създава възможност за предоставяне на информация към ACER.

БЕТП АД предлага възможност на членовете на пазара на БЕТП да докладва от тяхно име сключените сделки на електронната платформа на БЕТП АД, като за целта между страните следва да бъде сключено Споразумение за докладване на данни към ACER, относно предоставяне на информация за подадени поръчки и сключени сделки. В случай, че член на пазара на БЕТП желае да сключи с БЕТП АД споразумение, следва да подаде Декларация за докладване на данни към ACER . За услуга по отчитане на данни към ACER членът на пазара на БЕТП дължи такса, съгласно Тарифата за такси на БЕТП АД.

Съгласно изискванията на член 9(4) от Регламент (ЕС) №1227/2011, членовете на пазара на БЕТП следва да бъдат регистрирани в националния регулаторен орган / Централния европейски регистър на пазарните участници (ACER CEREMP) като субекти, осъществяващи сделки с природен газ.

За повече информация: Guidance on Remit ; Регистрация на пазарен участник