Година

Обобщени данни за пазара на БЕТП за продукт „Година“, в табличен и графичен вид.

Период на доставка Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Year 2025 - - -
Year 2024 - - -