Търговски календар

Календарът за търговия на пазара на БЕТП (Търговски календар) определя дните и часовете за търговия на природен газ на организирания борсов пазар на БЕТП.

Търговският календар се оповестява или изменя с Пазарни съобщения, публикувани на интернет страницата на БЕТП АД.

Дата:

Час:

Инициатор:

Количество: