Комитет по организиран борсов пазар

Комитетът по организиран борсов пазар към БЕТП АД е независим помощен орган на пазара на БЕТП, създаден с цел да осигури спазването на Правилата за работа на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД, да подпомага управлението и контрола на дейността на пазара на БЕТП. Той има консултативна роля в процеса на вземане на решения относно Правилата за работа на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД и общите решения, свързани с пазара на БЕТП.

В Комитета по организиран борсов пазар участват представители на членовете на пазара на БЕТП.

Комитетът по организиран борсов пазар осъществява дейността си съгласно Правила за работа и избор на състава на Комитета по организиран борсов пазар, определени в Правилата за работа на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД.