За дружеството

Българска енергийна търговска платформа АД (БЕТП) притежава Лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“ за срок от 35 години.

Цели и функции

БЕТП АД е основано с цел създаване, развитие и функциониране на надежден и стабилен единен регионален газов пазар, като допринася за повишаване на прозрачността и ликвидността на пазара на природен газ в региона на Югоизточна Европа.

Пазарът на БЕТП представлява електронна платформа за срещане на търсенето и предлагането на природен газ на множество трети страни, въз основа на предварително известни правила, стимулирайки свободната търговия.

Възможности

Електронната платформа за търговия дава възможност на членовете на пазара на БЕТП да обявяват и приемат, в т.ч. да изменят и оттеглят, поръчки за покупка и продажба на природен газ за удовлетворяване на търсенето и предлагането на газ. Така членовете на пазара на БЕТП могат да управляват и контролират по икономически ефективен начин своите газови портфейли и балансови стойности.

БЕТП АД създава условия за членовете на пазара на БЕТП и техните клиенти да търгуват и печелят, като съчетава по място, време, количество, търсене и предлагане на търгуваните количества природен газ и спомага за ускоряване на търговския и информационен обмен.

Нормативна рамка

Дейността на БЕТП АД е съобразена с изискванията на Европейския парламент и на Европейския съвет относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и др.

БЕТП следва политика на прозрачност, недискриминационно и социално – отговорно поведение, и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона, като се ръководи от изискванията на европейското и българското законодателство.

Партньорства

БЕТП е в тясно сътрудничество с останалите организирани борсови пазари на природен газ в Европа и предлага възможно най-добрите условия за осъществяване на търговия с природен газ.