Краткосрочен (Spot) сегмент

Продуктите от Краткосрочния (Spot) сегмент, които се търгуват на пазара на БЕТП са: 

  • Продукт В рамките на деня;
  • Продукт Ден напред.