Членове на пазара

Членове на организирания от БЕТП АД борсов пазар на природен газ могат да бъдат търговски дружества, притежаващи лицензии в случай, че се изискват такива, които ще сключват сделки по свободно договорени цени в съответствие с действащото национално и европейско законодателство, и Правилата за работа на организирания борсов пазар на БЕТП АД. За да бъдат допуснати до участие в търговията на пазара на БЕТП юридическите лица трябва да изпълнят условията за членство и да подадат документите, описани в Процедура за членство.