Обучение и сертифициране

Всеки член на пазара на БЕТП определя борсов/и агент/и със заявлението за членство, преставляващо приложение към Договора за членство на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП.

Борсовият агент може да участва в курс за обучение за работата на електронната платформа за търговия на пазара на БЕТП и запознаване с Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ на БЕТП АД. Обученията включват теми, засягащи обща информация за БЕТП АД, Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ на БЕТП АД, видовете продукти и начина на търговия на пазара на БЕТП, вкл. но не само: начин на достъп до електронната платформа на пазара на БЕТП, функционалностите, начините на подаване на поръчки и сключване на сделки, начин на преглед на резултатите от извършената търговия и др.

Членът на пазара на БЕТП дължи заплащане на такса за сертифициране на борсов/и агент/и, съгласно Тарифа за таксите на БЕТП АД.