Надзор на пазара

Надзорът на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД (Надзор на пазара) е независим помощен орган на пазара на БЕТП, който ежедневно наблюдава функционирането на пазара и дейността на членовете на пазара на БЕТП. Той е създаден с цел да осигури спазването на Правилата за работа на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД, да подпомага управлението и контрола на дейността на пазара на БЕТП.

Надзорът на пазара следи за изпълнение на Правилата за работа на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД във връзка със сключването на сделки, спазването на Правилата на пазара на БЕТП от членовете на пазара на БЕТП и правилната търговия на пазара на БЕТП, както и следи за стриктното спазване на разпоредбите на чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

Надзорът на пазара си сътрудничи изцяло с КЕВР с цел да се гарантира хармонизирана, ефективна и регулирана търговия. Надзорът на пазара може да предава данни във връзка с изпълнението на сделките на КЕВР, като орган, който е отговорен за наблюдението на търговията с природен газ в България и да получава данни от КЕВР, доколкото това е необходимо за осигуряване на правилното провеждане на търговия и уреждане на сделките. 

Надзорът на пазара е независим при взимане на решенията си и начина, по който организира и изпълнява задълженията си. 

Надзорът на пазара осъществява дейността си съгласно Правилата за работа на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД.