Правила за работа

При работа на пазара на БЕТП, членовете на пазара на БЕТП задължително трябва по всяко време да прилагат и спазват Правилата за работа на организиран борсов пазар на БЕТП АД (Правилата на пазара на БЕТП) и приложенията, неразделна част от тях. 

Правилата на пазара на БЕТП определят условията за осъществяване на търговия на пазара на БЕТП, по отношение както на членовете на пазара на БЕТП, така и по отношение на БЕТП АД.

Правилата на пазара на БЕТП включват: 

  • Общи правила за работа на пазара на БЕТП, които определят основните принципи за дейността, организацията на работа и управлението на пазара на БЕТП, видовете органи на пазара на БЕТП, правата и задълженията им. 
  • Оперативни правила за работа на пазара на БЕТП, които определят общите условия на стандартизираните контракти, видовете и спецификациите на продуктите, търговските параметри, тарифата за таксите и техническите правила за достъп до електронната платформа на БЕТП АД. 

Правилата на пазара на БЕТП и измененията на разпоредбите им се приемат с решение на Съвета на директорите на БЕТП АД и влизат в сила в деня на публикуването им или както е посочено в решението. Ако член на пазара на БЕТП не приеме промените в Правилата на пазара на БЕТП, той може да прекрати незабавно членството си в БЕТП АД в рамките на следващите пет календарни дни след датата на публикуване на промяната. В случай, че членът на пазара на БЕТП не поиска прекратяване на членството си на пазара на БЕТП в посочения по-горе срок, промяната се счита за приета от члена на пазара на БЕТП. 

БЕТП АД уведомява официално членовете си за промени в Правилата на пазара на БЕТП и всички последващи изменения чрез Пазарни съобщения, публикувани на интернет страницата на БЕТП АД. В случай на несъответствие между Правилата на пазара на БЕТП и Пазарните съобщения за измененията на Правилата на пазара на БЕТП, предимство имат Пазарните съобщения.