Регистрация на участниците на пазара на втечнен природен газ в системата CEREMP и в TERMINAL

Съгласно член 20, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2576 НА СЪВЕТА от 19 декември 2022 година относно засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ, участниците на пазара на ВПГ предават ежедневно на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) пазарни данни за ВПГ в съответствие със спецификациите, посочени в член 21, в стандартизиран формат, чрез висококачествен протокол за пренос и възможно най-близо до реално време, до степента, до която го позволяват технологиите, преди публикуването на ежедневната оценка на цената на ВПГ (18:00 ч. централноевропейско време).

В съответствие с член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/2576, участниците на пазара на ВПГ следва да  предоставят на ACER необходимите пазарни данни за ВПГ безплатно и чрез каналите за докладване, създадени от ACER, като използват, когато е възможно, вече съществуващи и налични процедури.

За целите на събирането на пазарни данни за ВПГ, ACER е създала специална система за събиране на данни, наречена „TERMINAL“, достъпна в Информационната система за електроенергия и газ на ACER („AEGIS“). Целта на това съобщение е да предостави насоки на участниците на пазара на ВПГ за това как да създадат свой потребителски акаунт в TERMINAL, за да докладват данни за пазара на ВПГ на ACER. Предварителното условие е участниците на пазара на ВПГ  да се регистрират в TERMINAL и също да бъдат регистрирани и в Централизирания европейски регистър на участниците на енергийния пазар (CEREMP).

Участници на пазара на ВПГ, които се занимават с покупка или продажба на ВПГ предназначени за търговия  в Съюза, подлежат на задълженията и забраните, които се прилагат за участниците на пазара съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия („REMIT“). В съответствие с REMIT участници на пазара, които сключват сделки по REMIT, трябва да се регистрират чрез Комисията за енергийно и водно регулиране, ако са установени или пребивават в страната и имат лицензия за търговия на националния пазар.

Следователно всички участници на пазара на ВПГ, попадащи в обхвата на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) и 2022/2576 НА СЪВЕТА следва да са регистрирани в CEREMP и TERMINAL .

За тази цел участниците на пазара на ВПГ следва да се запознаят с инструкциите публикувани на страницата на ACER как да се регистрират в CEREMP и TERMINAL и да следват всички необходими стъпки възможно най-скоро за да могат да изпълнят задължението си за докладване съгласно Регламент (ЕС) 2022/2576.

Участниците на пазара на ВПГ, които вече имат регистрация в CEREMP следва да се регистрират допълнително в  TERMINAL.

Подробна информация какви са стъпките при регистрация в CEREMP и TERMINAL на следния линк:

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/en/Gas/LNG_Price_Assessment/Registration_in_CEREMP_and_TERMINAL_final-.pdf

(от интернет страницата на КЕВР)