Прессъобщение

По повод на информацията, публикувана на 08.02.2022 г. на интернет страницата на Булгаргаз ЕАД и последващите статии в медиите, тиражиращи несъстоятелни твърдения за сделките, извършени на организирания борсов пазар на природен газ на Българска енергийна търговска платформа АД (БЕТП АД), държим да изясним обективните факти със следните уточнения:

По силата на издадената лицензия, БЕТП АД е оператор на организиран борсов пазар на природен газ и не е страна по сделките между членовете на пазара, съответно не влияе на условията на търсене и предлагане. 

Сделките по стандартизирани продукти на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД (пазар на БЕТП), извършени от Булгаргаз ЕАД през м. декември 2021 г. са 113 бр. за общо количество природен газ 257 370 MWh, което не съвпада с публикуваните данни. Несъстоятелно е да се прави предположение на каква цена същите количества биха били реализирани на пазара на Газов хъб Балкан ЕАД (ГХБ ЕАД), сравнявайки среднопретеглената цена за месеца, защото всяка сделка се сключва в конкретни газови дни, в конкретен час, със съответна цена в момента на сключване. Ако се следва тази логика, то трябва да се посочат месеците, в които същата цена е била по-ниска на ГХБ и би било еднакво некоректно. Динамиката на свободния пазар се обуславя от конкретното търсене и предлагане, и е основателно да се предположи чувствителна промяна на цените при промяна в предлаганите количества за конкретните газови дни.

От представените в табличен вид данни на интернет страницата на Булгаргаз ЕАД, включващи броя на сключените сделки и изтъргуваните количества на пазара на БЕТП и ГХБ, не може да се обоснове наличието на пропуснати ползи, а още по-малко може да се определи техният размер. 

От стартирането на дейността на пазара на БЕТП на 05.05.2021 г., конкретно реализираните  анонимни сделки от Булгаргаз ЕАД по стандартизирани продукти oт Краткосрочния Spot и Дългосрочния Forward сегменти опровергава изнесената информация за общо търгувани обеми и тяхното разпределение. Броят борсови членове и тяхната активност не е нещо, което се определя от БЕТП АД, а за обективно сравнение е редно да се отбележи, че 75% от количествата по краткосрочни стандартизирани продукти през 2021 г. са изтъргувани на пазара на ГХБ.

БЕТП АД притежава Лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за организиране на борсов пазар на природен газ, издадена от националния регулаторен орган Комисия за енергийно и водно регулиране. Видно от докладите и протоколите на КЕВР, БЕТП АД внесе за разглеждане заявление за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар за търговия на природен газ“ преди такова да е внесено от ГХБ ЕАД, което  същевременно повече от една година (от декември 2019 г.) осъществява същата дейност без лицензия за нея и без одобрени правила, под формата на определена оператора на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД платформа за търговия по реда на § 29 от ПЗР към ЗИДЗЕ, в сила от 08.10.2019 г. Освен това, в изпълнение на § 30 от ПЗР към ЗИДЗЕ, в сила от 08.10.2019 г.,  БЕТП АД е внесло своевременно за одобрение в КЕВР утвърдени от Съвета на директорите на БЕТП АД правила, по които дружеството работи. За избягване на всякакво съмнение, следва да се отбележи, че в Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката не е предвидено наличието на приети правила за работа като предпоставка за осъществяване на дейността организиране на борсов пазар за търговия на природен газ.

По повод техническата обезпеченост на двете газови борси  – в процедурите по издаване на лицензии на БЕТП АД и ГХБ ЕАД е установено безспорно обстоятелството, че и двете дружества ползват софтуера за електронна платформа на Trayport Exchange Trading System (ETS) и търговския екран Trayport Joule, които предлагат еднакви функционалност и надеждност за организиране и провеждане на електронна търговия. С оглед посоченото не може да се обосноват внушенията, че на едната борса търговията е прозрачна и регулирана, а на другата не е. 

Предоставените данни са основани на информация, която е публично оповестена на интернет страниците на БЕТП АД, ГХБ ЕАД и Булгаргаз ЕАД, както и във финансовите отчети и отчетите към регулатора.