КЕВР одобри Правила за работа на БЕТП АД

Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на Българска енергийна търговска платформа АД. Правилата са одобрени с решение на КЕВР по Протокол №256 от 09.08.2023 г. и са публикувани в Държавен вестник, бр. 71 от 18.08.2023 г.