About us

“Българска енергийна търговска платформа” АД (БЕТП АД) е юридическо лице, с правно- организационна форма акционерно дружество с едностепенна система на управление, регистрирано, съгласно Търговския закон на Република България. Дружеството притежава Лицензия №……… за организиран борсов пазар за търговия на природен газ и газови деривати, БЕТП АД е основано с цел създаването, развитието и функционирането на организиран борсов пазар на природен газ в Република България, въз основа на разпоредбите на Закона за енергетиката и поднормативните му актове, и нормите на европейското законодателство, уреждащи дейността. БЕТП АД ще осигурява осъществяването на търговия с природен газ и газови деривати, посредством електронна платформа. Основният приоритет на БЕТП АД е да развива постепенно цялостен, организиран пазар на природен газ на регионално ниво. За изпълнението на поставените цели БЕТП АД осигури внедряването на електронна платформа за търговия с природен газ и газови деривати за пазарната зона на България и съседните й страни. Търговската платформа, управлявана от БЕТП АД, ще улеснява търговците и потребителите на природен газ да реализират своите краткосрочни нужди от природен газ чрез търговия, както и ще посрещне потребностите им в дългосрочен период. Чрез създаване на надежден, стабилен и единен регионален газов пазар, БЕТП АД ще допринесе за повишаване на прозрачността и ликвидността на пазарите на природен газ в региона на Югоизточна Европа. БЕТП АД следва политика на прозрачност, недискриминационност и социално – отговорно поведение, и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона, като се ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и българското законодателство. Дружеството следи за стриктното спазване на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на енергийния пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), като по този начин се ограничава търговия с вътрешна информация и пазарна манипулация. БЕТП АД е създало условия за своите членове и техните клиенти да търгуват и печелят, като съчетава по място, време, количество, търсене и предлагане на търгуваните количества природен газ и така ще ускори търговския и информационен обмен.