Индивидуален ден и Уикенд

Обобщени данни за пазара на БЕТП за продукт „Индивидуален ден и Уикенд“, в табличен и графичен вид.

Период на доставка Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)