Двустранни договори

Обобщени данни за пазара на БЕТП за продукт „Двустранни договори“, в табличен и графичен вид.

Година на търговия Изтъргувано количество
(MWh)
2021 13 041 855