Двустранни договори

Обобщени данни за пазара на БЕТП за продукт „Двустранни договори“, в табличен и графичен вид.

Година на търговия Изтъргувано количество
(MWh)
2023 47 370
2022 219 401
2021 13 245 014