Решение на КЕВР за издаване на лицензия на БЕТП АД

Българска енергийна търговска платформа АД получи лицензия № Л-533-11/25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ” за срок от 35 години, съгласно решение на КЕВР № Л – 533